/sk/article/25242/bratislava-hospodarila-v-2016-s-prebytkom/ Bratislava hospodárila v 2016 s prebytkom

Bratislava hospodárila v 2016 s prebytkom

Rozpočtové hospodárenie za rok 2016 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 26,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 299,0 mil. eur a výdavky 272,9 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 29.6.2017 uznesením č. 884/2017 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016.

 
 
Autor: bratislava.sk, Dátum 31.07.2017